Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.58 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

Privind aprobarea contractării de către Orașul Sinaia, a unei finanţări rambursabile interne, în valoare de maxim 13.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes public local

Având în vedere referatul de aprobare nr.11032/12.04.3031, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate nr.11034/12.04.2021 al Serviciului Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care propune aprobarea contractării de către orașul Sinaia a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 13.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investiții de interes public local conform anexei;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În baza  Ordonanței de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.  9/2007  privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contract sau convenții;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) și alin (2), lit (b), coroborat cu alin. (4) lit a), ale art. 139 alin (1)  si alin (3) lit (b)  si art. 196 alin (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. –  Se aprobă contractarea de către orasul Sinaia a unei noi finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 13.000.000 lei, cu o maturitate de până la 12 ani din care perioada de tragere şi graţie (cumulate) de maxim 24 luni si perioada de rambursare de maxim 120 luni.

Art. 2. – Contractarea finanţării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru realizarea unor obiective de interes public local, detaliate in anexa la prezenta hotarare.

Art. 3.  – Se mandatează domnul Vlad Gheorghe Oprea, în calitate de Primar al Orasului Sinaia, să negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Orasului Sinaia contractul de împrumut intern, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara în legătura cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 4. –  Din bugetul local al Orasului Sinaia se asigură plata:

  1. a) serviciului anual al datoriei publice;
  2. b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
  3. c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 5(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Orasului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orasului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  6. plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care Orasul Sinaia va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

           (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

(3) Se împuterniceşte Primarul Orasului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Orasului Sinaia acordul de garantare a împrumutului şi să semneze toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării rambursabile interne.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia.

Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Orasului Sinaia, în termenul prevazut de lege, Primarului Orasului Sinaia şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.primaria-sinaia.ro

Vezi HCL nr.58 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.