Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.59 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici şi actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin H.C.L. 1/2019

Având în vedere:

– Referatul de aprobare initiat de  dl.  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat  sub nr.10.893/09.04.2021;

– Raportul de specialitate nr. 10.896/ 09.04.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici şi actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin H.C.L. 1/2019;

– Solicitarea nr. 10.890/09.04.2021 a SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, prin care se propune aprobarea documentației tehnice – Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici şi actualizarea indicatorilor tehnico –economici aprobați prin H.C.L. 1/2019

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),  coroborat cu  art. 139 alin. (3), lit. e) și  art. 196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Aprobă documentația tehnică – Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici.

Art. 2. – Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin H.C.L. 1/2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane, Compartiment Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia şi S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Vezi HCL nr.59 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.