Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.60 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

privind acordarea burselor școlare  pentru anul de studiu 2019-2020 pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.6994/08.03.2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  înregistrat sub nr.7002/08.03.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

Ordinul nr. 5576/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat modificat prin Ordinul nr. 3470/2012;

– Hotărârea de Guvern nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.b) și d), alin.(7), lit.a), b) și e), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. a) și cu art. 196, alin.(1), lit.a), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă  acordarea burselor școlare pentru anul de studiu 2019-2020, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art.2. – Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  1. bursa de performanță = 400 lei
  2. bursa de merit = 275 lei
  3. bursa de boală = 350 lei
  4. bursă de ajutor social = 350 lei

Art. 3. – Aprobă bugetul aferent acordarii burselor școlare, în cuantum de 27.225 lei.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice,  Serviciul Buget și de către conducerea instituțiilor de învățământ.

Vezi HCL nr.60 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.