Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.61 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

privind asocierea orașului  Sinaia cu  Asociația Sinaia Oraș Regal, în vederea organizării evenimentului TEDxSinaia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.7718/12.03.2021 intocmit de Vlad Oprea,  primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate înregistrat  sub nr. 7724/12.03.2021 privind asocierea orasului Sinaia cu Asociația Sinaia Oraș Regal, în vederea organizării evenimentului TEDxSINAIA;

– Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.e), alin. (9), lit.a) coroboarat cu art. 139 alin.(3), lit.f) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG. Nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă RĂȘ T E :

 Art.1. –  Aprobă asocierea orașului Sinaia cu Asociația Sinaia Oraș Regal, în vederea organizării evenimentului TEDxSINAIA.

Art.2. –  Aprobă Protocolul de asociere, conform Anexei 1, parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3. –  Se împuternicește primarul orașului Sinaia să semneze Protocolul de asociere.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice și SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.61 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.