Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.63 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

privind achiziționarea de servicii juridice externe  de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a  Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, în vederea realizării de exproprieri pentru utilitate publică a terenurilor, proprietate privată a unor persoane fizice/juridice de pe raza orașului Sinaia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.8314/18.03.2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, înregistrat sub nr. 8327/18.03.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile  :

art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

– art. 1 și 2 din Legea nr. 255/2010 privind  exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b) și d) și alin. (7) lit.k) coroborat cu art.139, alin. (1) si (3) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe   de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a  Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, în vederea realizării de exproprieri pentru utilitate publică a terenurilor, proprietate privată a unor persoane fizice/juridice de pe raza orașului Sinaia.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Compartimentul juridic, contencios –administrativ și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.63 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.