Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.64 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

Privind darea în administrare de echipamente medicale, IT si mobilier către Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10150 / 02.04.2021 al Primarului Orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 10156/02.04.2021 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare esalonata pe masura achizitiei si livrarii echipamentelor medicale, IT si mobilier, către Spitalul Orășenesc Sinaia;

În baza Contractului de finanțare nr. 4344 / 06.06.2019 încheiat între Orasul Sinaia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investitii 8.1 Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati; Operatiunea A: Ambulatorii, din cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORASENESC SINAIA”, Cod SMIS-123671», au fost demarate, incepand cu anul 2020, proceduri de licitatie deschisa in vederea achizitiei de  echipamente medicale, IT si mobilier.

Tinand cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162 / 06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

În temeiul art. 108, lit. a), coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139, alin 3, lit. g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare esalonata, către Spitalul Orașenesc Sinaia, a urmatoarelor echipamente, pe masura finalizarii achizitiei și livrării acestora:

  • Echipamente medicale;
  • Echipamente IT si mobilier.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunurilor de la art. 1, inclusiv eventualele anexe ale acestuia, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.64 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.