Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

Privind eliminarea poziției 11 din anexa 1 la HCL nr.3/2018

 Având în vedere:    

           – Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr.10511/06.04.2021 și Raportul de specialitate nr.10513/06.04.2021, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 147/10.11.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul orașului Sinaia, în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite  în vederea majorării cu până la 500%;

–  Raportul comisiei de încadrare a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul orașului Sinaia, în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste imobile, nr.10140/02.04.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu art.489, alin.(5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal prin care “Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.”

In temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c), art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. –   Aprobă eliminarea  poziției nr.11 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.3/2018.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire, începând cu data de 1 ianuarie 2022, de către Biroul taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.65 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.