Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.66 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, pe anul 2021

Având în vedere:

– Referatul nr. 6530/03.03.2021 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Sinaia, pentru anul 2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Servicii și Prestații Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 6531/03.03.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– art.112, alin.(3), lit.b) si art.115, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

– art.3, alin.(2), litera b), Anexa 2 din H.G. nr.797/2017  pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

În temeiul  art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(7), lit.b), coroborat cu art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Sinaia, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Servicii și Prestații Sociale al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: Direcției de Asistență Socială, Instituției Prefectului Județului Prahova, DGASPC din cadrul Consiliului Județean Prahova și se aduce la cunostință prin afișare pe site-ul Primariei orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.66 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.