Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.67 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

Privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2021

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.11103/13.04.2021;

– Raportul de Specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.11186/13.04.2021 prin care propune aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2021;

– Procesul-verbal nr.11099/13.04.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, art.2, alin.(3);

În temeiul art.129 alin.(1), (2), lit. d), alin.(7), lit.q) și alin. (8) lit.b), coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2021, conform anexei 1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Contestatiile impotriva hotararii Consiliului Local cu privire la lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala destinata chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, in termen de 15 zile de la afisarea acesteia.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.67 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.