Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.68 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.11613 / 16.04.2021;

– Raportul de specialitate al Serviciului  Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, înregistrat sub  nr.  11616 / 16.04.2021;

– Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

– Art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 – Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 art.44, alin(1) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 139, alin. (3), lit. e),coroborat cu  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Se aprobă  documentația tehnico – economică actualizată faza Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc Sinaia, judetul Prahova” – continuare lucrări, modificare soluție și actualizare proiect autorizat cu AC nr.51 din 18.10.2017.

 ART.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova” conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

ART.3. –  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă ă Hotărârea Consiliului Local Sinaia Nr. 197 din 27.11.2020 privind  aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiţii “Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”

ART.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinie de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.68 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 29, 2021

Comments are closed.