Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.55 din data de 19 aprilie 2021

aprilie 28, 2021

Privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu (PUD)- ridicare restricție de construire pentru amplasare locuință P+M (suprafață studiată=200 mp), Oraş Sinaia, Calea Prahovei nr.32A, nr.cadastral 21643

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr.10408/05.04.2021 inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.10411/05.04.2021;

– Avizul unic nr.2/24.03.2021 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a

Oraşului Prahova ;

– Raportul  informării şi consultării  publicului privind documentația Planului Urbanistic Detaliu (PUD)- Ridicare restrictie de construire pentru amplasare locuință pe terenul situat ȋn oraşul Sinaia, Calea Prahovei nr.32A,  nr.cadastral 21643, înregistrat sub nr.17799/09.07.2020;

– Referatul de avizare al  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

     – Ordinelor MLPAT  nr. 37/N/2000, nr. 21/N/2000, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea reglementării tehnice “ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUD”;

– Legii 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. (c), alin.(6), lit.(c), art.139 alin.(2), lit. e) și art.196 alin.(1) lit.(a )  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă  documentația de urbanism – Plan Urbanistic Detaliu (PUD) – ridicare restricție de construire pentru amplasare locuință P+M (suprafață studiată=200 mp), Oraş Sinaia, Calea Prahovei nr.32A,  nr.cadastral 21643.

Art.2. – Durata de valabilitate a PUD-ului prevăzut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptării prezentei hotărâri .

Art.3. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. –  Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică,  Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Județean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.55 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2021

Comments are closed.