Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de auditor clasa I grad superior în cadrul compartimentului audit

mai 7, 2021

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției  publice   de  execuție  de :
–          auditor clasa I grad superior   în cadrul Compartimentului  audit
cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Informatii privind desfasurarea concursului :
Tip concurs – RECRUTARE
Data sustinere proba scrisa : 08.06.2021 – ora 11
Data sustinere proba interviu : se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă
Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :07.05.2021 – 26.05.2021
Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47
 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :
  – Verificarea conformității activităților din  instituție privind buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activitățile entitatii publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele pentru îmbunătățirea eficienței si eficacității sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și  proceselor de administrare ;
 2.Responsabilitati :
-Efectuează activității de audit public inten pe baza ordinului de serviciu, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Primăriei orașului Sinaia sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
-Exercită activități de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul entității publice, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului instituției
-Efectuează misiuni de audit public intern ad-hoc, la solicitarea conducătorului instituției ;
-Raportează conducătorului instituției asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit ;
-Desfășoară activități specifice de implementare a SCIM conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 3.Cunostinte/competente :
-capacitatea de a cunoaște și aplica cadrul de reglementare în domeniul auditului intern
-capacitatea de a înțelege și aplica standardele de audit intern
-capacitatea de a cunoaște și aplica procedurile și tehnicile de audit intern în realizarea misiunilor de audit intern
-cunoștinte privind  managementul proiectelor .
-cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel avansat
 4.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :
-rezistență  la stres si lucru sub presiunea timpului ;
-bun negociator si diplomat,gândire analitică si conceptuala ;
-inteligență,logică,putere de concentrare,atenție distributivă,îndemânare,spirit practic si de observație;
-spirit de inițiativă,capacitatea de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale si oportune, sociabilitate, obiectivitate,
-corectitudine,fermitate,tenacitate,loialitate,solicitudine,tact,ținută,integritate morală,flexibilitatea gândirii .
5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :
-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele   domenii  :  știinte economice ,   științe  juridice  sau  științe administrative –  specializare administrație publică  .
-vechime minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice   –  7 ani
 6.Cum sa aplici :
·         Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada
07 mai 2021 – 26 mai  2021  și  va conţine în mod obligatoriu:
1)formularul de înscriere ;
2)scrisoare de intenție ;
3)curriculum vitae, modelul comun european;
4)copia actului de identitate;
5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
8)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .
9)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;
10) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;
11) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, candidatul declarat admis la selectia dosarelor,  care a depus la inscriere o declaralie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării  primei probe a concursului.
 Optional  :
–          cursuri de perfecționare în domeniul auditului public intern dovedite prin deținerea unui certificat/diplomă.
–          alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
–          alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate
·         Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :
La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro
Bibliografie :
·         Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ.
 • Constitutia Romaniei ;
 • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare ;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea contabilitalii nr.82/1991(r), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.672/2002(r) privind auditul public intern cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitelilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004, pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului inten cu modificările  și completările ulterioare;
 • Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
 • HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • O.G. nr.119/1999(r) privind controlul intern și controlul financiar preventiv cu modificările și
completările ulterioare;
·         MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE – http://www.studiieu.org/files/publications/MPE_2019R.pdf

 fișa post auditor format pdf

formular înscriere concurs auditor în format docx

Last modified: mai 7, 2021

Comments are closed.