Administrație Publică

Dispoziția nr.101 din data de 07.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinara din 12 mai 2021

mai 11, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1), lit.a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

 Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară, în data de 12 mai  2021, ora 16,00   în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia, situată în B-dul Carol I nr. 47,  cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia: zona Vânturiș Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului”, aprobarea documentației tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate pentru construirea instalațiilor de transport pe cablu tip telescaun, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 (lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban Sinaia SRL.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne, ce urmează să fie contractată de către SC. Transport Urban Sinaia SRL., pentru finanțarea obiectivelor de investitii : ”Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici” și ”Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului, cu spațiile de servicii aferente”.
  4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Prefezabilitate pentru amenajare parcare aferentă domeniului schiabil al orașului Sinaia – Zona Telegondolă.
  6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafață de 522 mp. din acte ( 532 mp. măsurată), situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, jud. Prahova, nr. Cad. 22555, CF nr.22555.
  7. Plângere prealabilă împotriva HCL. nr. 205/22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.
  8. Plângere prealabilă împotriva HCL. nr. 51/19.04.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 191 mp, din Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, cu destinația teren aferent imobil.                              

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.101 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2021

Comments are closed.