Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.71 din data de 12 mai 2021

mai 18, 2021

privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL  pentru țobiectivelor de investiții  “Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici” și “ Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului , cu spațiile de servicii aferente”

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de inițiatorul proiectul de hotarare  nr. 13548/07.05.2021 și  raportul  de specialitate nr.13558/07.05.2021 prin care Serviciul Buget și Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia  propune aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmeaza a fi contractată de catre SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finanțarea obiectivelor de investitii “Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici” și “Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului , cu spațiile de servicii aferente”;

În conformitate cu prevederile   Ordonantei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit.b), art. 139 alin.(3) lit. a) și b) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART. 1. –  Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (denumită în continuare “Finanțare”), având o maturitate de cel mult 120 luni, cu o perioadă de grație și tragere  cumulate de maxim 12 luni și cu o rată a dobânzii variabile care să nu depășească  ROBOR la 1M + 2% p.a., respectiv alte comisioane de acordare de maxim 0,75 % din valoarea finanțării.

ART. 2. – Finanțarea va fi contractată de catre S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comercială de utilitate publică de interes local, având ca unic asociat Consiliul Local Sinaia.

ART.3. – Scopul finanțării prevăzut la art. 1 este de a asigura resursele financiare realizării  obiectivului de investiții  “Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici”,  aprobat prin HCL. nr. 59/19.04.2021 și a obiectivului de investiții “Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului , cu spațiile de servicii aferente”, care face parte  integrantă din obiectivul  de investiții ”Dezvoltarea domeniului schiabil  Sinaia, zona Vânturiș, Vârful cu Dor, Piatra Arsă, Cota 2000 –  construire  instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului” aprobat  prin HCL.nr.69 din 12.05.2021.

ART. 4. – Se aprobă garantarea de către UAT Orașul Sinaia prin Consiliul Local Sinaia a maxim 10.000.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finanțării prevazute la articolele precedente, din care se deduce valoarea TVA-ului aferent investiției, la care se adaugă dobânzile  bancare specifice aferente finanțării garantate.

ART. 5. –  Se aprobă garantarea de catre SC Transport Urban Sinaia SRL. prin :

– ipotecă mobiliară asupra veniturilor prezente și  viitoare ale  SC Transport Urban Sinaia SRL;

– ipotecă mobiliară  asupra conturilor împrumutatului deschise la bănici de către  SC Transport Urban Sinaia SRL.;

– ipotecă mobiliară asupra echipamentelor ce vor fi achiziționate cu fonduri ce fac obiectul          prezentei finanțări;

ART. 6.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Orasului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orașului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării;
  1. plaţile efectuate din finanţare.

           (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

ART. 7. –   Se împuterniceşte Primarul Orasului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Orașului Sinaia toate documentele necesare obţinerii şi derulării finanţării garantate, precum si acordul de garantare a împrumutului contractat.

ART. 8. –  Se mandatează S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comerciala de utilitate publică de interes local, având ca unic asociat Consiliul Local Sinaia, să achiziționeze instalațiile mai sus menționate, precum și să încheie toate documentele aferente contractului de credit.

ART. 9. – Se  revocă Hotărârea Consiliului Local  nr. 230/28.11.2018 privind aprobarea garantării a maxim 663.500 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finanțarea obiectivului de investiții “Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici”.

ART. 10.  – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L .

Vezi HCL nr.71 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2021

Comments are closed.