Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.73 din data de 12 mai 2021

mai 18, 2021

privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Prefezabilitate pentru amenajare parcare aferentă Domeniul Schiabil al Oraşului Sinaia – Zona Telegondolă

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 13606/10.05.2021 prin care se propune probarea  documentației tehnico-economice Studiu de Prefezabilitate pentru amenajare parcare aferentă Domeniul Schiabil al Oraşului Sinaia – Zona Telegondolă;

– Raportul de specialitate nr. 13614/10.05.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice

– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local .

În conformitate cu prevederile :

– art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– art.3 lit.d) și lit.g), art.5 alin.(2), art.7, art.8 și anexa la legea 526/2003 pentru aprobarea programului național de dezvoltare a turismului  „Ski în România”, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129  alin. (2) , lit b) și lit c), alin.(4) , lit.d), alin.(6), lit.c), coroborat cu art 139 alin. (3), lit.e) și art.196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1. – Aprobă documentația tehnico-economică – Studiu de Prefezabilitate pentru amenajare parcare aferentă Domeniul Schiabil al Oraşului Sinaia – Zona Telegondolă, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și  Compartimentul Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia

Vezi HCL nr.73 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2021

Comments are closed.