Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.74 din data de 12 mai 2021

mai 18, 2021

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 522 mp din acte (532 mp măsurată), situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, jud. Prahova, nr. cad. 22555, CF nr. 22555

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 13634 din 10.05.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 522 mp din acte (532 mp măsurată), situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, jud. Prahova, nr. cad. 22555, CF nr. 22555;

– Raportul de specialitate al Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 13639 /10.05.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând înștiințarea nr. 224 /28.04.2021 a Biroului Individual Notarial Onea Lucia din Comarnic, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 12986/28.04.2021, prin care solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 522 mp din acte (532 mp măsurată), situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, jud. Prahova, nr. cad. 22555, CF nr. 22555, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

  • 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;
  • 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art. art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 522 mp din acte (532 mp măsurată), situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, jud. Prahova, nr. cad. 22555, CF nr. 22555, la prețul total de 51156 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.74 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2021

Comments are closed.