Administrație Publică

Dispoziția nr.117 din data de 24.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară în data de 28 mai 2021

mai 26, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1), lit.a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

 ART. 1. – Vineri, 28 mai 2021  ora 13,30  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară, care se va desfasura în sala de ședințe  a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de executie a bugetului de credite interne pe anul 2020.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL. la data de 31.12 2020.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31.12 2020.
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
  1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea bugetului evenimentului ”Defilarea Elevilor CMC” editia 2021.
  1. Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: mai 27, 2021

Comments are closed.