Administrație Publică

Dispoziția nr.134 din data de 18.06.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 25 iunie 2021

iunie 24, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

 ART. 1. – Vineri, 25 iunie 2021  ora 14,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura în sala ”Ferdinand” din cadrul Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din lunile aprilie și mai 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta.
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Mihail Sârbu.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Decebal Mehedinți.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli in perioada 2021-2022, la obiectivele de investitii: achiziție automăturatoare medie multifuncționala vara-iarna, instalație de spălat stradal de înaltă presiune și raspânditor material antiderapant.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL. nr. 71/12.05.2021 referitoare la aprobarea garantarii a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finantari rambursabile interne ce urmează a fi contractata de catre SC. Transport Urban Sinaia SRL. pentru finanțarea unor obiective de investitii.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului Trofeul Sinaia – editia a XII-a, etapa a V-a în Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop.
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta muncă în folosul comunității.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate de catre persoanele fizice și persoanele juridice ce urmează a fi  publicate pe pagina de internet proprie.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI + PT + DEE + CS pentru obiectivul ”Refacere sprijinire strada Mihail Kogălniceanu”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – fază SF şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional SINAIA”.
 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate pe Bdul Carol I (chioșcuri hexagonale)
 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 17 – nou situat in Sinaia, Aleea Carmen Sylva f.n..
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui discount de 10% din prețul unui bilet de transport in comun, la achizitia de minim 50 bilete (tip QR), in scopul recomercializarii.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL. nr. 124 din 27.07.2017.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu in orașul Sinaia, catre SC. Transport Urban Sinaia SRL.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică pentru obiectivul Scoala George Enescu – Proiect SINAIA3.0.
 19. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. 80/28.05.2021 și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681.
 20. Proiect de hotarare privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia.
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Zona Cota 1400.
 22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a unor terenuri din intravilanul orasului Sinaia, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere.
 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N), către ….., prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ.
 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 42 mp, situat în Sinaia, str. Sitarilor nr. 17, lot 1.
 25. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul privat al orașului Sinaia, situate in  Str. Pârâul Dorului nr. 28,  pentru construire locuințe unifamiliale.
 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 1, în suprafață de 86 mp, către …….., pentru extindere construcție.
 27. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4485/21.07.1999, ce are ca obiect terenul în suprafață de 302 mp, nr. cad. 2001, CF nr. 23669, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13B (fosta Calea Prahovei nr. 15, lot 5).
 28. Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafaţă de 751 mp din acte (740 mp măsurată), nr. cad. 23297, nr. CF 23297, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998; 14197/04.07.2011 şi actelor adiționale nr. 12827/02.06.2010; 14836/02.07.2013;19109/22.07.2014.
 29. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al captării de apă Valea Rea, pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2021.
 31. Proiect de hotărâre privind achizitionarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orasului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/ Primaria Orasului Sinaia în dosarul nr. 2305/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Secția civilă, avand ca obiect acțiune în răspundere delictuală.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență si reprezentare de catre Spitalul Orășenesc Sinaia în dosarul civil nr. 2305/105/2021.
 33. Proiect de hotărâre privind necesitatea achizitionarii de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de catre Centrul Cultural Sinaia ”Carmen Sylva” în vederea obligării pe cale judecatoreasca a artistului plastic Râmniceanu Valentin (Ștefan Râmniceanu) la efectuarea reparatiilor necesare sculpturii monumentale cinetice ”Omul Universal”.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice externe  de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orasului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/ Primaria Orasului Sinaia în litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 13592/3/2021, nr.32489/3/2020 și nr. 736/310/2021.
 35. Plângere prealabila nr. 1648/02.06.2021 privind revocarea în parte a HCL. nr. 41/19.04.2021 referitoare la rezilierea contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005 încheiat cu dl. …….

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iunie 24, 2021

Comments are closed.