Administrație Publică

Dispoziția nr.137 din data de 30.06.2021

iunie 30, 2021

Privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința de îndată, miercuri, 30.06.2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2) lit.a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) și alin.(4)din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință de îndată, pentru data de  30 iunie 2021, ora 16,00 care se va desfășura online, prin intermediul platformei zoom cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 117/25.06.2021 privind modificarea art.1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiștii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha, situată în extravilanul orașului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în două loturi: lotul 1 în suprafață de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafață de 19,3193 ha;
  2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea pajiștii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 193193 mp, nr. Cad. 25289, situată în extravilanul orașului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în două loturi: lotul 1 în suprafață de 1015 mp și lotul 2 în suprafață de 192178 mp;

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostința publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.137 în format pdf AICI

Last modified: iunie 30, 2021

Comments are closed.