Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.84 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

privind acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’ domnului Decebal Mehedinți

Având în vedere: 

  • Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 17.681/16.06.2021;
  • Raportul de specialitate nr.17.731/ 16.06.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Decebal Meehedinți”;
  • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

      În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetățean de onoare al orașului Sinaia, aprobat prin HCL nr. 70/ 2011;

      În temeiul art. 129 alin. 13, lit. c), al art. 139 alin.1 și al art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

 ART 1. –  Se acordă titlul de  ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia’’ domnului Decebal Mehedinți   pentru contribuția deosebită adusă activității de salvare montană.

ART 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice.

ART.3. –  Comunicarea  și aducerea la  cunoștință publică a prezentei hotărâri  se face de către   Secretarul general al orasului Sinaia, prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administratie Locala.

Vezi HCL nr.84 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.