Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.88 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

privind aprobarea  bugetului evenimentului Trofeul Sinaia –  ediția a XII-a,etapa a V-a în Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop

     Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17608/15.06.2021 al Primarului Orasului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 17612/15.06.2021;

    Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia; 

    În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare ;

    În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), alin.(7) lit.a), d) si e) coroborat cu art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieli organizatorice în valoare totală de 120.000 lei aferente evenimentului Trofeul Sinaia” – editia a XII – a, etapa a V-a în Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop.

ART. 2. – Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate;

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget, Clubul Sportiv Carpați Sinaia, SC. Transport Urban SA și SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.88 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.