Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.89 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta muncă în folosul comunității

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.14553/18.05.2021;

Ținând seama de  Raportul de specialitate nr.14554/18.05.2021 întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • 2 și art.16 din Ordonanța nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;

În temeiul art.129, alin.(14), coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a, din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. –  Aprobă domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta muncă în folosul comunității, conform planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul taxe și impozite. Din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.89 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.