Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.90 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane fizice și persoane juridice, ce urmează a fi publicate pe pagina de internet proprie

       Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr.14937/21.05.2021;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.14939/21.05.2021 întocmit de Biroul taxe și   impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

        Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu Dispozițiile art.162, (1), (2)-b din Legea nr.207/2015 privind Codul de       procedură   fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c)  și art.196,   alin.(1), lit.a) din     Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. –   Se aprobă plafonul minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane fizice și persoane juridice, ce urmează a fi publicate pe pagina de internet proprie, după cum urmează:

  • Persoane fizice 40 lei;
  • Persoane juridice 1000 lei;

Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data publicării listei.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de către Biroul taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.90 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.