Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.91 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  – faza  DALI + PT + DEE + CS, pentru obiectivul  “Refacere sprijinire strada Mihail Kogalniceanu“

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 14757 / 19.05.2021 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 14784/19.05.2021 întocmit de Compartimentul  Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialaitate al  Primarului orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. e) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – faza  DALI + PT + DEE + CS, pentru obiectivul  “Refacere sprijinire strada Mihail Kogalniceanu“ .

ART. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici – faza DALI + PT + DEE + CS, pentru obiectivul  “Refacere sprijinire strada Mihail Kogalniceanu“,  în valoare totală de 390.338,64 lei, fără TVA din care C + M 294.339,08 lei, fără TVA , conform  Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.91 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.