Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.92 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – fază SF şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional SINAIA

Având în vedere Referatul de aprobare nr 17557 / 15.06.2021 întocmit de Primarul orașului Sinaia, privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului tehnic pentru „Complex sportiv multifuncțional SINAIA”, precum și Raportul de specialitate nr. 17629/15.06.2021, întocmit de Compartimentul Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei orașului Sinaia, privind aprobarea documentației, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional SINAIA”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Ținând cont de prevederile Hotarari Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/20106 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin (2) lit. (b) și alin. (4). d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1.  Se aprobă documentaţia tehnico-economică – faza SF pentru obiectivul de investiţii „Complex sportiv multifuncțional SINAIA”.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici – faza SF, pentru obiectivului de investiții „Complex sportiv multifuncțional SINAIA”, în valoarea totală de 63.497.532,81 fără TVA, din care C+M 48.190.703,22 fără TVA, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Managerul de proiect, Compartimentul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.92 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.