Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.95 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind acordarea unui discount de 10% din preţul unui bilet de transport în comun, la achiziţia de minim 50 biletele (tip QR), în scopul recomercializării

Având în vedere: 

  • Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.15299/25.05.2021;
  • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 15301/25.05.2021, prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea unui discount de 10% din preţul unui bilet de transport în comun, la achiziţia de minim 50 biletele (tip QR), în scopul recomercializării;
  • Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL înregistrată la Primaria Sinaia cu nr. 10167/02.04.2021;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 92/ 10.04.2007 a serviciilor de transport public local;
  • 9/2007 prin care s-a aprobat înfiintarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având asociat unic Consilul Locala Sinaia și HCL 62/2020 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călatori pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia catre SC Transport Sinaia SRL și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă acordarea unui discount de 10% din preţul unui bilet de transport în comun, la achiziţia de minim 50 biletele (tip QR), în scopul recomercializării. 

ART.2.   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locala și SC. Transport Urban SRL Sinaia .

Vezi HCL nr.95 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.