Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.96 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind modificarea anexei la HCL 124/ 27.07.2017

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare al dlui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.18016/18.06.2021
 • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 18023/18.06.2021 prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local Sinaia, modificarea anexei la HCL 124/27.07.2021;
 • HCL 131/2010, privind inființarea SC Sinaia Forever SRL;
 • HCL 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica, de administrare a domeniului public și privat  către  SC SINAIA FOREVER;
 • HCL 66/2015 privind prelungirea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat;
 • HCL 91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139, alin. (3) g) si art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Se modifică anexa la HCL. 124/ 27.07.2017, prin eliminarea următoarelor poziții:

 • 2 (giratoriu cu statui)
 • 3 (giratoriu cu lumini)
 • 28 (amenajări dentrologice și peisagere – 30buc.)
 • 29 (amenajări dentrologice și peisagere – 80 buc Buxus + 145 buc arbori )
 • 14 – 17 (chiosc INFO)

ART.2.  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locala, Serviciul Buget și Resurse Umane și SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.96 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.