Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.98 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 24/17.02.2020 de aprobare a proiectului „Sinaia 3.0. Educaţie. Social. Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici

Având  în vedere referatul de aprobare  nr.18.234 / 22.06.2021 inițiat de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr.  18.233/22.066.2021 întocmit de către Serviciul Investitii si Achizitii;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Țînând cont de prevederile:

  • Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România,
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,
  • Hotărârii de Consiliu Local nr. 24/17.02.2020 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.158/28.08.2018 privind aprobarea proiectului „Sinaia 3.0. Educaţie.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici,
  • Hotărârii de Consiliu Local nr.158/28.08.2018 privind aprobarea proiectului „Sinaia 3.0. Educaţie.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici,
  • 221 alin. (1), lit. f), pct. ii) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 137, alin. (2), lit. f) din HG nr. 395/2016,
  • 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), coroborat cu  art.139 alin (1), lit.a) și art.196, alin.1 lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE

ART.1.     Se aprobă valoarea totală a proiectului ” Sinaia 3.0. Educație. Social. Mobilitate”, de 24.657.719,08 lei (inclusiv T.V.A.).

ART.2.  Se aprobă contribuția proprie în proiect a orașului Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.659.201,63 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 459.971,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație. Social. Mobilitate”. Cheltuielile vor fi suportate din surse de credite de finanțare internă și/sau din Bugetul Local.

ART. 3. –  Toate celelalte articole ale Hotărârii  Consiliului Local Sinaia nr. 24/2020 rămân neschimba

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Investitii, Serviciul Buget   și  echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr.98 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.