Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.102 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere

Având în vedere raportul de aprobare nr.  17905 din 17.06.2021  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenurilor în suprafață de 13282 mp lot 1 (nr. cad. 25190), 6529 mp lot 2 (nr. cad. 25191), 2050 mp lot 3 (nr. cad. 25192), situate în intravilanul orașului Sinaia, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 17906 din 17.06.2021  prin care se supune aprobării Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenurilor în suprafață de 13282 mp lot 1 (nr. cad. 25190), 6529 mp lot 2 (nr. cad. 25191), 2050 mp lot 3 (nr. cad. 25192), situate în intravilanul orașului Sinaia, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

În conformitate cu HCL 43/29.04.2015 privind evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 2,28 ha situat în intravilanul oraşului Sinaia, tarla 16, parcela 117 (zona fostei Cariere);

Ținând cont de  HCL. 130/22.08.2017 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789, (zona fostei Cariere).

În conformitate cu HCL. 155/18.09.2020 privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789, (zona fostei Cariere), în 4 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 13282 mp, lotul 2 în suprafaţă de 6529 mp, lotul 3 în suprafaţă de 2050 mp și lotul 4 în suprafaţă de 939 mp.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. –  Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a următoarelor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere, identificate conform planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • terenul în suprafață de 13282 mp lot 1 (nr. cad. 25190), situat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere.
  • terenul în suprafață de 6529 mp lot 2 (nr. cad. 25191), situat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere.
  • terenul în suprafață de 2050 mp lot 3 (nr. cad. 25192), situat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.102 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.