Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.104 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 42 mp, situat în Sinaia, str. Sitarilor nr. 17, lot 1

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 17024 din 09.06.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 42 mp, situat în Sinaia, Str. Sitarilor nr. 17, lot 1;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 17025 din 09.06.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. b), art. 363,  coroborate cu  art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 42 mp, situat în Sinaia, Str. Sitarilor nr. 17, lot 1, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 42 mp, situat în Sinaia,  Str. Sitarilor nr. 17, lot 1.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 42 mp, situat în Sinaia, Str. Sitarilor nr. 17, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de  35 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.104 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.