Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.105 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri  din domeniul privat al orasului Sinaia, str. Pârâul Dorului, pentru construirea de locuințe unifamiliale

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16280 din 02.06.2021 inițiat de  David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri  din domeniul privat al orasului Sinaia, str. Pârâul Dorului, pentru construirea de locuințe unifamiliale;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 16281 din 02.06.2021 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri  din domeniul privat al orasului Sinaia, str. Pârâul Dorului, pentru construirea de locuințe unifamiliale;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), alin. (6) lit. a), art. 297 alin.(1), art.302, art.303, art. 305-331, coroborat cu  art.139 alin.(3), lit.g) și  art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART. 1.Aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație a unor terenuri  din domeniul privat al orasului Sinaia, str. Pârâul Dorului, pentru construirea de locuințe unifamiliale, cuprins în Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

NR. CRT. SUPRAFATA TERENULUI ADRESA TERENULUI
1. 364 mp str. Pârâul Dorului nr. 26
2. 356 mp str. Pârâul Dorului nr. 28
3. 228 mp str. Pârâul Dorului nr. 28
4. 224 mp str. Pârâul Dorului nr. 32

ART.2. Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a următoarelor terenuri  din domeniul privat al orasului Sinaia, str. Pârâul Dorului, pentru construirea de locuințe unifamiliale, conform planului din anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre; 

ART. 3. – Aprobă raportul de evaluare nr. 15983/31.05.2021 a terenurilor din domeniul privat al orasului Sinaia, str. Pârâul Dorului,  întocmit de Evaluatorul Imobiliar Autorizat, care stabilește o valoare de piaţă de 30 euro/mp, cuprins in Anexa 3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4. Durata concesionării este de 49 ani.

ART. 5. – Redevenţa valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitaţiei organizată în conditiile OUG 57/2019 – Codul administrativ şi va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua facturării.

ART.6. – Redevența de pornire a licitaţiei este de  31 euro/mp.

ART.7. Plata redevenței totale a concesiunii se va face astfel:

– 30 % până la semnarea contractului de concesiune.

– 70 % se va face in 3 ani, în 3 rate anuale egale, începând cu anul următor încheierii contractului de concesiune, până la 30 mai al fiecărui an.

Plățile se vor face la cursul de schimb lei-euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data facturării, în contul RO21 TREZ 5292 1A30 0530 XXXX, deschis la Trezoreria Busteni, cod fiscal 2844103.

ART. 8. Se aprobă Documentatia de licitaţie de atribuire a contractului de concesiune, incluzând şi Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenurilor situate în Sinaia, str. Pârâul Dorului cuprinsă în Anexele 4,5,6,7,8,9,10,11, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Concesionarului i se transmite dreptul şi obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului cu scopul construirii imobilului cu destinatia “construire locuință unifamilială”. 

ART. 9. – La finalizarea termenului concesiunii, părtile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare în continuare a terenului de către proprietarul investitiei.

ART. 10. – Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar.

ART.11.  – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară.

ART.12. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractele de concesionare și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare ale acestora.

ART.13. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.105 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.