Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.106 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 1, în suprafață de 86 mp, către  ……, pentru extindere construcție

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16104 din 31.05.2021 întocmit de Consilierii locali: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 1, în suprafață de 86 mp, pentru extindere construcție, precum  și  Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 16106 /31.05.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare (art. 15, lit. e), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. 4 lit. f) coroborat cu  art.139 alin.(3), lit.g) și  art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 1, în suprafață de 86 mp, aflat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, către ………………………, pentru extindere construcție.

ART.2. – Preţul concesiunii este de 41 EURO/mp.

ART.3. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 ani.

ART.4. – Plată concesiunii se va face integral până la semnarea contractului de concesiune.

ART.5. – … are obligaţia de a realiza cadastrul şi înscrierea terenului în cartea funciară pe cheltuiala sa, înainte de încheierea contractului de concesiune. De asemenea, … va plăti și cheltuielile aferente raportului de evaluare.

ART.6. – Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de concesiune în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

ART.8. – Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar, ulterior încheierii contractului de concesiune.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.106 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.