Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.107 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4485/21.07.1999, ce are ca obiect terenul în suprafață de 302 mp, nr. cad. 2001, CF nr. 23669, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13B (fosta Calea Prahovei nr. 15, lot 5)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16083 din 31.05.2021 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 4485/21.07.1999, ce are ca obiect terenul în suprafață de 302 mp, nr. cad. 2001, CF nr. 23669, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13B (fosta Calea Prahovei nr. 15, lot 5) și Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru  înregistrat sub nr. 16091 / 31.05.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere certificatului de moștenitor nr. 16/16.02.2021, autentificat de Notarul Public Costea Andra Ioana din Sinaia;

În conformitate cu art. 41, alin.(1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b) coroborat cu  art.139 alin.(3), lit.g) și  art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă cesionarea contractului de concesiune nr. 4485/21.07.1999, ce are ca obiect terenul în suprafață de 302 mp, nr. cad. 2001, CF nr. 23669, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13B (fosta Calea Prahovei nr. 15, lot 5), urmare decesului d-lui ……., și certificatului de moștenitor nr. 16/16.02.2021, autentificat de Notarul Public Costea Andra Ioana din Sinaia, astfel:

  • …….. primește o cotă parte indiviză de 2/8 (37,75 mp) din ½ din terenul în suprafață de 302 mp nr. cad. 2001, CF nr. 23669. De asemenea d-na …….. deține 151 mp indiviz din din terenul în suprafață de 302 mp nr. cad. 2001, CF nr. 23669, în calitate de soție și coproprietar a construcției edificată în timpul căsătoriei cu defunctul ……;
  • ……. primește o cotă parte indiviză de 3/8 (56,62 mp) din ½ din terenul în suprafață de 302 mp nr. cad. 2001, CF nr. 23669;
  • …… primește o cotă parte indiviză de 3/8 (56,62 mp) din ½ din terenul în suprafață de 302 mp nr. cad. 2001, CF nr. 23669.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 4485/21.07.1999.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.107 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.