Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.108 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

Privind cesionarea terenului în suprafaţă de 751 mp din acte (740 mp măsurată), nr. cad. 23297, nr. CF 23297, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998; 14197/04.07.2011 şi actelor adiționale nr. 12827/02.06.2010; 14836/02.07.2013;19109/22.07.2014

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17294 din 11.06.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun cesionarea terenului în suprafaţă de 751 mp din acte (740 mp măsurată), nr. cad. 23297, nr. CF 23297, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, care face obiectul  contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998; 14197/04.07.2011 şi actelor adiționale nr. 12827/02.06.2010; 14836/02.07.2013; 19109/22.07.2014 și  Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat sub nr. 17297 / 11.06.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

Având în vedere contractul de vânzare nr. 71/11.02.2021, autentificat de Biroul Individual Notarial Moisescu Dan Andrei din București;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b) coroborat cu  art.139 alin.(3), lit.g) și  art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă cesionarea către ….., CNP 2XXXXXXXXXXX3, a terenului în suprafaţă de 751 mp din acte (740 mp măsurată), nr. cad. 23297, nr. CF 23297, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998; 14197/04.07.2011 şi actelor adiționale nr. 12827/02.06.2010; 14836/02.07.2013; 19109/22.07.2014, ca urmare a contractului de vânzare nr. 71/11.02.2021.

ART.2. – Aprobă plata de către ….. a unui preț suplimentar de 20 EURO/mp pentru terenul în suprafață de 751 mp din acte (740 mp măsurată),   situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, nr. cad. 23297, nr. CF 23297, obiect al contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998; 14197/04.07.2011 şi actelor adiționale nr. 12827/02.06.2010; 14836/02.07.2013; 19109/22.07.2014.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actele adiţionale de cesiune la contractele de concesiune nr. 8331/20.11.1998 și 14197/04.07.2011.
ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.108 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.