Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.109 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al captării de apă Valea Rea, pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”

Având în vedere raportul de aprobare nr. 17187 din 10.06.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al captării de apă Valea Rea, pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea” și  Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 17188 /10.06.2021 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cererea nr. 16782/08.06.2021 a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Prahova, prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al captării de apă Valea Rea, pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”.

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere cererea nr. 16782/08.06.2021 a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Prahova, prin care solicită acordul administratorului captării de apă Valea Rea, pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Ținând cont de  prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c) coroborat cu  art.139 alin.(3), lit.g) și  art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al captării de apă Valea Rea, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”, cu respectarea următoarelor condiții:

1.Lucrările vor respecta obligatoriu toate prevederile avizului de principiu nr. 14/19.05.2021 al S.C. Hidro Prahova S.A. pentru obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”. Lucrările nu vor afecta programul și calitatea furnizării de apă potabilă pentru orașul Sinaia. Orice afectare a programului de furnizare a apei potabile va fi avizată de S.C. Hidro Prahova S.A., operatorul regional al sistemelor publice de apă și canalizare.

2.Drumul forestier Valea Rea și zona captării de apă Valea Rea, vor fi amenajate corespunzător, cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice în vigoare și nu va afecta domeniul public sau proprietățile private învecinate;

3.Costurile pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”, precum și răspunderea pentru calitatea și siguranța lucrărilor, revin în totalitate Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Prahova;

4.Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.

5.Respectarea condiţiilor impuse în avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 8/11.01.2021.

6.Se vor respecta  prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.109 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.