Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.110 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

Privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2021”

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 15056/24.05.2021 al Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 15071 din 24.05.2021, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021”
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

  • 25 lit. b) din Legea nr. 481 / 2004 privind Protecția Civilă;
  • 24 lit. d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14) coroborat cu art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2021” , conform Anexelor nr. 1, 1/a, 1/b.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi HCL nr.110 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.