Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.111 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia în dosarul nr.2305/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Secția I civilă, având ca obiect acțiune în răspundere delictuală

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr.17352/14.06.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică nr.17358/14.06.2021;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. 3) lit.a) și art.196, alin.1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia în toate fazele procesuale din dosarul civil nr.2305/105/2021, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, având ca obiect acțiune în răspundere delictuală, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta.

ART.2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget și Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.111 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.