Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.112 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi  reprezentare de către Spitalul Orăşenesc Sinaia în dosarul civil nr.2305/105/2021

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17673/16.06.2021;

– Raportul de specialitate nr. 17676/16.06.2021 al Compartimentului juridic, contencios administrativ și administratie  publică;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b);

În temeiul art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. 3) lit.a) și art.196, alin.1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistență şi reprezentare, de către Spitalul Orășenesc Sinaia pentru reprezentarea sa în dosarul civil nr.2305/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, în toate etapele procesuale, pe cheltuiala sa.

ART.2. – Se mandatează Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia  să semneze contractul de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare.

ART.3. – Hotărârea va fi comunicată Spitalului Orăşenesc Sinaia şi instituţiilor interesate.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia prin personalul din subordine.

Vezi HCL nr.112 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.