Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.113 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind necesitatea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Centrul Cultural Sinaia “Carmen Sylva” în vederea obligării pe cale judecătorească a artistului plastic ……….. la efectuarea reparațiilor necesare sculpturii monumentale cinetice “Omul Universal”

Având în vedere :

– Referatul de aprobare inregistrat sub  nr. 17724/16.06.2021;

– Raportul de specialitate nr. 17730/16.06.2021 al Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație publică;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art.24 din Constituţia României

– Prevederile art. I alin. (1) din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b);

În temeiul art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. 3) lit.a) și art.196, alin.1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

ART. 1. –  Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistență şi reprezentare, de către Centrul Cultural Sinaia “Carmen Sylva” în vederea obligării pe cale judecătorească a artistului plastic …… la efectuarea reparațiilor necesare sculpturii monumentale cinetice “Omul Universal”, pentru toate etapele procesuale, pe cheltuiala sa.

ART. 2. – Se mandatează Managerul Centrului Cultural Sinaia “Carmen Sylva” să semneze contractul de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare.

ART. 3. – Hotărârea va fi comunicată Centrului Cultural Sinaia “Carmen Sylva” şi instituţiilor interesate.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Managerul Centrului Cultural Sinaia “Carmen Sylva” prin personalul din subordine.

Vezi HCL nr.113 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.