Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.115 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind schimbarea destinatiei locuintei situata in Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, ap.AS 1.7, et.1 din locuinta in locuinta de serviciu si repartizarea acesteia

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare inițiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.18457/24.06.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.18459/24.06.2021 prin care propune schimbarea destinatiei locuintei situata in Sinaia,str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, ap.AS1.7et.1 din locuinta in locuinta de serviciu si repartizarea acesteia

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitaste cu prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare art.2, lit.d) și a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996,  art.29 alin.(1) și (2);

În temeiul  art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) ,art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –  Aprobă schimbarea destinației locuintei situata in Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, ap.AS1.7,et.1 din locuinta, in locuinta de serviciu si repartizarea acesteia conform anexei pe perioada contractului de muncă.

ART.2 – Imputernicește Primarul să încheie contractul de închiriere a locuinței de serviciu  și eventualele acte adiționale ale acestuia.

ART.3. –  Compartimentul patrimoniu și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.115 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.