Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.116 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16070 din 31.05.2021 întocmit de consilierii locali : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 16071 / 31.05.2021 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 15708/19.06.2020;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.e) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data de 18.06.2021, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020  dintre S.C. AURSIN S.R.L., în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020.  

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.116 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.