Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.117 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha

  Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 18614 din 25.06.2021 iniíat de dl. Vlad Oprea, Primarul ora;ului Sinaia  prin care propune modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18615 din 25.06.2021 prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

– Adresa nr. 18598/25.06.2021 a Direcției Silvice Prahova – Ocolul Silvic Sinaia.

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  • prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 284, coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă modificarea art.1 din HCL 72/12.05.2021 care va avea urmatorul continut:

ART.1 – Aprobă dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,7822 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,2178  ha, conform planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare anexat la prezenta hotărâre.”

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.117 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.