Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.118 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind revocarea HCL. 117/25.06.2021 privind modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha

  Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 18799 din 28.06.2021 a d-lui Vlad Oprea – Primar  prin care propune modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18801 din 28.06.2021 prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

– Adresa nr. 18598/25.06.2021 a Direcției Silvice Prahova – Ocolul Silvic Sinaia.

– HCL. 117/25.06.2021 privind modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  • prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 284, art. 139 alin. (3), lit.g) coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Revocă HCL. 117/25.06.2021 privind modificarea art. 1 din HCL 72/12.05.2021 privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.118 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.