Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.119 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 193193 mp, nr. cad. 25289, situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1015 mp și lotul 2 în suprafaţă de 192178 mp

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 18841 din 29.06.2021 aL d-lui Vlad Oprea – Primar  prin care propune dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 193193 mp, nr. cad. 25289, situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1015 mp și lotul 2 în suprafaţă de 192178 mp.

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18842 din 29.06.2021 prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 193193 mp, nr. cad. 25289, situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1015 mp și lotul 2 în suprafaţă de 192178 mp.

– Adresa nr. 18598/25.06.2021 a Direcției Silvice Prahova – Ocolul Silvic Sinaia.

Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  • prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 284, coroborate cu art. art. 139 alin. (3), lit.g)  si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 193193 mp, nr. cad. 25289, situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1015 mp și lotul 2 în suprafaţă de 192178 mp, conform planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public. 

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.119 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.