Administrație Publică

Dispoziția nr.152 din data de 29.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 05 august 2021

august 2, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

 ART. 1. – Joi, 05 august 2021  ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura în sala de ședințe a Consiliului local Sinaia, cu urmatoarea ordine de zi :

 1. Depunerea juramântului de catre Dl. Iosifescu Nicolae-Ion, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sinaia.
 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din luna iunie 2021.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 86/25.06.2021 referitoare la aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli in perioada 2021-2022, la obiectivele de investitii: achiziție automăturatoare medie multifuncționala vara-iarna, achiziție instalație de spălat stradal de înaltă presiune și achiziție raspânditor material antiderapant.
 5. Proiect de hotarare privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în stare de insolvabilitate și scăderea acestora din evidența fiscala.
 6. Proiect de hotarare privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia – fond locativ și teren aferent, aprobata prin HCL. nr. 159/2007, în vederea înscrierii lor in evidențele fiscale ale Primariei Sinaia.
 7. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Furnica nr. 32, et.2, ap. 6 și a magaziei, catre dl. Muha Veron Constantin.
 8. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr.2, parter, ap. nr. 2, catre d-na Ionescu Maria-Cristina.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2 situat in Sinaia, str. Aosta nr. 25, parter, către dna. Olaru Marilena-Beatrice.
 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale destinate chiriașilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari, situata in Sinaia, Al. Kusadasi nr. 1, bl. E.4, et.3, ap. 13, catre dna. Pânzariu Norica-Elena.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, lot 2.
 12. Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafaţă de 10,668 mp (măsurată 11 mp), nr. cad. 1998, nr. CF 21658, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 8201/27.05.2005 şi actului adițional nr. 4447/15.02.2013.
 13. Proiect de hotarare privind cesionarea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp din acte (61 mp masurată) nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005 și actului adițional nr.16501/29.06.2007.
 14. Proiect de hotarare privind Planul Urbanistic Zonal – schimbare destinație teren (S=9910 mp.) din ”Zona locuinte si functiuni complementare cu caracter predominand de odihna, recreere si turism” în ”Zonă mixta locuințe colective cu regim mediu de înălțime și instituții și servicii” in vederea  amplasarii unui ansamblu de locuințe colective si dotări, strada Trandafirilor nr. 7.
 15. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (constructie în suprafață construita desfasurata de 125 mp. și teren in suprafata de 472 mp.) monument istoric, situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 24, inscris in lisa monumentelor istorice din 2015 sub denumirea de  ”Casa Nicolae Cristescu”.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea si introducerea de noi tarife aferente Bike Resort Sinaia, practicate de SC. Transport Urban Sinaia SRL.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului ”Film 4 Fun”, ediția a XIII-a.
 18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea parcului auto al Primariei orașului Sinaia.
 19. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor masuri pentru limitarea efectelor generate de pandemia de coronavirus și pentru revenirea la starea de normalitate
 20. Proiect de hotărâre privind achizitionarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orasului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/ Primaria Orasului Sinaia în dosarul nr. 11328/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, avand ca obiect contestatie  act administrativ fiscal.
 21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea de eroare materiala strecurata in cuprinsul HCL. nr. 114/25.06.2021.
 22. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.
 23. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată la Primaria orasului Sinaia sub nr. 19962/09.07.2021.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: august 2, 2021

Comments are closed.