Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.120 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

   Având in vedere referatul de aprobare  nr.20.112 din 12 iulie 2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate  nr.20.113 din 12.07.2021  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ,  art.129, alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.  a), art.139, alin.(3) lit.”a)și art.196 alin.(1) lit. a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                             H O T A R A Ș T E :                                          

              ART. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.              VENITURI : 

a)             Sume repartizate  din Fondul la dispozitia CJ.PH (04.02.05)

b)             Subvenții de la Bugetul de stat către Bugetele locale pentru   finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgență în sănătate(42.02.16.01)

c)             Subvenții din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a cetificatelor de emisii pentru functionarea proiectelor de investiíi   (42.67.00)

d)            Venituri din donații și sponsorizări (37.01.00)

e)             Venituri din vânzari de bunuri  (39.02.07)

2.060.050 lei

500.000 lei

207.000 lei

670.000 lei

9.050 lei

674.000 lei

    II. CHELTUIELI : 2.060.050 lei
Cap.51 ”AUTORITĂȚI PUBLICE”

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

TitlulVII Alte transferuri(55.01.18)

Titlul XIX Plati efectuate din anii precedenti(85.01.01)

70.000 lei

820 lei

70.000 lei

7.090 lei

-7.910 lei  

Cap.55 ”DOBÂNZI”

Titlul II  Bunuri  și servicii

31.000 lei

31.000 lei

Cap. 65 ”ÎNVĂȚĂMÎNT

Titlul X Proiecte din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

”ZINO – Educație de a  A la Z ”

58.01.01  + 86.000 lei

86.000 lei

 

86.000lei

Cap. 66 ”SĂNĂTATE

Titlul VI Transferuri (51.02)

a)Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor  de comunicații în urgență în sănătate (51.02.22)

”Incubator hibrid închis-deschis și pentru transportat intraspitalicesc 145.000 lei”

”Incubator deschis standard 20.000 lei

Incubator deschis tip masă de reanimare42.000 lei

b) Transferuri  din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății (51.02.28) din care:

”Incubator hibrid închis-deschis și pentru transportat intraspitalicesc 145.000 lei+16.100 lei=161.100 lei

Incubator deschis standard20.000 lei+2.200 lei=22.200 lei

Incubator deschis tip masă de reanimare42.000 lei +

4.700lei=46.700

Titlul X Proiecte din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

”Dotare ambulatoriu Spital orășenesc Sinaia ”

58.01.01   – 803.000 lei

58.01.03    +  4.000 lei

Titlul XIII Active nefianaciare

”Construire Spital Orășenesc Sinaia«(71.01.30)

”Achizitie defibrilator public semiautomat bifazic și cutie fixare perete si protecție”(71.01.02)

Titlul XIX Plati efectuate din anii precedenti(85.01.02)

-559.950 lei

230.000 lei

207.000 lei

 

 

 

23.000 lei

-799.000 lei

 

16.910 lei

7.860 lei

9.050 lei

-7.860 lei

Cap. 67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

Titlul VI Transferuri  către instituții publice (51.01.01)

Titlul X Proiecte din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

”Amenajare Grădină Publică –Parc Știrbei ”

58.01.01  + 130.000 lei

58.01.03   +  15.000 lei

155.000 lei

10.000 lei

145.000 lei

Cap. 70 ”LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZV.PUBLICA

Titlul II Bunuri si servicii

 

Titlul X Proiecte din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

”Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică (70.06)”

58.01.01  + 201.000 lei

58.01.03   +  36.000 lei

”Centrul S –loc de bine (70.50) ”

58.01.01   + 50.000 lei

58.01.03   + 181.000 lei

Titlul XIII Active nefianaciare (71.01.30)

Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a

energiei iluminat public Sinaia”

”Achizitie și montaj ascensoar Bloc.E1,E2,E3- str. Spitalului”

”Achiziție  și montaj uși semiautomate imobil Calea Brasovului”

”Împrejmuire teren Calea Brașovului

1.793.000 lei

200.000lei

 

468.000 lei

 

237.000 lei

 

 

231.000 lei

 

 

1.125.000 lei

745.000 lei

200.000 lei

30.000 lei

150.000 lei

Cap. 74 ”PROTECȚIA MEDIULUI

Titlul XIII Active nefianaciare (71.01.02)

Achiziție automăturătoare medie multifunctionala vară-iarnă          (-91.000)

-91.000 lei

-91.000 lei

Cap. 84 ”TRANSPORTURI”

Titlul II  Bunuri  și servicii

 

Titlul X Proiecte din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

”NOCO2-Cale pentru pietoni ”

58.01.01  + 100.000 lei

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.02)

Achiziție instalație de spălat  strada de înaltă presiune (+49.000)

Achiziție răspânditor material antiderapant (+42.000)

Reparatii capitale strazi

Titlul XIX Plati efectuate din anii precedenti(85.01.01)

576.000 lei

117.310 lei

100.000 lei

391.000 lei

91.000 lei

300.000 lei

-32.310 lei

 

  1. BUGETUL CREDITELOR INTERNE
I.VENITURI :  0 lei
II .CHELTUIELI :

Cap. 70 ”LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZV.PUBLICA”

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  Eficienta energetică

Finanțare națională (58.01.01)    -1.000.000 lei

Finanțare europeană (58.01.02)  +1.955.000 lei

Cheltuieli neeligibilie(58.01.03) –6,165.000 lei

0 lei

-5.210.000 lei

 

 

-5.210.000 lei

Cap. 66 ”SĂNĂTATE

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  Dotare ambulatoriu spital Finanțare națională (58.01.01)    +1.460.000 lei

Finanțare europeană (58.01.02)  +3.750.000 lei

5.210.000 lei

5.210.000 lei

 

  1. BUGET DE VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII
I.VENITURI : 

     a)Venituri din donații și sponsorizării

   b)Subvenții de la Bugetul de stat căre Bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgență în sănătate(43.16.01)

c)Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital    din domeniul sănătății (43.14)

d) Sume alocate pentru stimulentul de risc (43.40.00)

280.000 lei

2.500 lei

207.000 lei

23.000 lei

47.500 lei

    II. CHELTUIELI : 280.000 lei

 

Cap. 66 ”SĂNĂTATE

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II  Bunuri  și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.02)

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Titlul XIX Plati efectuate din anii precedenti(85.01.01)

280.000 lei

83.620 lei

2.500 lei

230.000 lei

-36.120 lei

 

G.BUGET DE VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII

I. VENITURI : 

a)Subvenții pentru instituții publice  (43.10.09)

10.000 lei

10.000 lei

    II. CHELTUIELI : 10.000 lei
Cap. 67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

Titlul II  Bunuri  și servicii

10.000 lei

10.000 lei

 

 ART.2. –  Aprobă pentru toate sursele de finanțare ale bugetului local, virarea de credite bugetare de la un capitol la altul cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar .

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.120 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.