Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.121 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

Privind modificarea HCL 86/25.06.2021 privind aprobarea creditelor de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2021-2022, reprezentând următoarele obiective de investiţii :  Achiziție automăturătoare medie multifuncțională vara-iarnă; Achiziție instalație de spălat strada de înaltă presiune și  Achiziție răspânditor material antiderapant  

         Având în vedere referatul de aprobare nr.20.119 din  12 iulie 2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul  de specialitate nr.20.120 din  12.07.2021 al  Serviciului Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care  propune modificarea  HCL. 86/25.06.2021 privind aprobarea  creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2021-2022, reperezentând următoarele obiective de investiţii :  Achiziție automăturătoare medie multifuncțională vara-iarnă; Achiziție instalație de spălat strada de înaltă presiune și  Achiziție răspânditor material antiderapant;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate  a Consiliului local ;

În conformitate cu pevederile art.4 din  Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

Luând în considerare Pct.1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.1792/24.12.2012, actualizat și Art.1 din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.547/20.03.2009 pentru  modificarea și completarea Normelor Metodologice privind angajare, lichidarea si ordonantarea la plata  a cheltuielilor  instituțiile publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 ;

În temeiul art.129, alin.(1) și alin (2) lit.b), alin.(4), lit.b), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.b) și art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă  R Ă Ș T E:

ART.1. –   Aproba modificarea art.1 din HCL. 86/25.06.2021 care va avea următorul conținut: Aproba creditul de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2021-2022 pentru obiectivul de investiţii :  Achiziție automăturătoare medie multifuncțională vara-iarnă,  astfel :                                                                                                                                                             -lei-

Nr.

crt.

Denumire obiectiv de investitii Denumire capitol bugetar Total credit angajament Anul 2021 Anul 2022
1. Achizitie automaturatoare medie multifunctionala vara-iarna 72.04

Protectia mediului

701.000 384.000 317.000
           TOTAL 701.000 384.000 317.000

ART.3. – Prevederile prezentei hotărîri, vor  fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

Vezi HCL nr.121 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.