Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.122 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

privind  anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Regsitrului Comerțului, în stare de insolvabilitate și scăderea acestora din evidența fiscală

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia înregistrat sub nr.21591/26.07.2021;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.21592/26.07.2021, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu dispozițiile art.266, alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare: “Obligațiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiate din registrele în care au fost înregisstrați potrivit legii, se anulează după radiere, dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit legii.”

În temeiul art.129, alin.(1), alin.(4), lit.c), coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c) și art.196.alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. –   Se aprobă anularea  obligatiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la ONRC, in stare de insolvabilitate.

ART.2. –   Obligatiile fiscale anulate sunt în cuantum de 10.825.104,64 lei, conform anexei  nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul taxe și impozite.

Vezi HCL nr.122 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.