Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.124 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Furnica nr.32, et.2, apartament nr.6, având număr cadastral 22802-C1-U5 si a magaziei cu nr.cadastral 24890-C1-U3

  Având în vedere: 

– Referatul de aprobare intocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.21482/26.07.2021;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub  nr.21488/26.07.2021 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Furnica nr.32, et.2, apartament nr.6, având număr cadastral 22802-C1-U5 si a magaziei cu nr.cadastral 24890-C1-U3, către …;

– Avizul comisiei de specialiatate a Consiliului local ;

În conformitate cu : 

– Prevederile  art. 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

– Prevederile art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată ;

– Prevederile Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care specifica : sunt scutite de taxa “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

În temeiul  art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q), art.139 alin.(2), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, str.Furnica nr.32, et.2, apartament nr.6, având număr cadastral 22802-C1-U5 si magaziei cu nr. Cadastral 24890-C1-U3, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către … a apartamentului nr.6, situat în Sinaia, str.Furnica nr.32, et.2,  având număr cadastral 22802-C1-U5 si a magaziei cu nr. Cadastral 24890-C1-U3,  conform releveelor anexele nr.2 si 3 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 10.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  … are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.124 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.