Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.126 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

privind repartizarea locuinței sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari, situata in Sinaia, al.Kusadasi nr.1, bl.E4, et.3, ap.13, către …

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.21251/22.07.2021

– Raportul de Specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.21258/22.07.2021 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierei vacante;

– Procesul-verbal nr.21247/22.07.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu : 

– Prevederile HCL. nr.67/19.04.2021 privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale pentru anul 2021;

– Prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă repartizarea garsonierei situate în Sinaia, aleea Kușadasi nr.1, bl.E4, et.3, ap.13, către …

ART.2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane, vor  aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.126 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.